facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Партньори

 

 

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 •  

  Нов български университет (НБУ) е модерен университет със силно национално влияние и широко присъствие в международната университетска мрежа. Той е първият и най-голям частен университет в България.

  Създаден през 1991 г. в отговор на необходимостта от нов модел либерално образование, университетът поставя началото на значими реформи в българското висше образование, като въвежда обучението в образователните степени бакалавър, магистър и доктор, теста по общообразователна подготовка за прием в университета, интердисциплинните и индивидуалните учебни програми, minor-програмите, кредитната система, дистанционните и уеббазираните форми на обучение, неконвенционалната университетска среда, възможностите за обучение през целия живот.

  Академичният профил на Нов български университет представя науките за човека и обществото, природните науки и новите технологии, изкуствата. Университетът предлага алтернатива от програми и модели на образование, фокусирани върху нуждите на практиката, насърчава свободния избор на студентите, привлича значими личности в своя преподавателски състав. Годишно около 12 000 студенти учат в НБУ.

  Университетът подкрепя своите студенти в среда, провокираща гражданско съзнание и култура на социална загриженост, подготвя студенти и докторанти с висока академична компетентност и практически умения, изгражда предприемчиви и социално отговорни личности, създава условия за мобилност чрез интернационализация на своите програми. Нов български университет е част от международната университетска мрежа, отворен за диалог между академичните традиции и модерното, ориентиран към своите студенти и обществото, създаващ нови приноси и практики.

  НБУ координира и е надежден партньор в множество изследователски и приложни проекти.

  Девизът на Нов български университет е „Ne varietatem timeamus“ – „Да не се боим от разнообразието“.

   

  Екип от НБУ

   

  Ръководител и главен координатор

  д-р Надя Колчева

  e-mail: nkoltcheva@nbu.bg

   

  Технически координатор

  Бойка Атанасова

  e-mail: batanasova@nbu.bg

   

  Изследовател

  д-р Галина Маркова

  e-mail: galina.markova.khc@gmail.com

   

  Счетоводител

  Антоанета Иванова

  e-mail: aivanova@nbu.bg

   

  Системни администратори

  Илин Стоянов

  e-mail: istoianov@nbu.bg

   

  Здравко Зарков

  e-mail: zzarkov@nbu.bg

 • Galileo Progetti
 •  

  Galileo Progetti е неправителствена организация с идеална цел, основана през 2009 г. от унгарски и италиански партньори, базирана в Будапеща. Основните цели на Galileo са развитието на социалната икономика и социалния сектор като цяло, а също и политиките за приобщаване. Това е благодарение на обмена на добри практики и опит сред държавите от Европейския съюз, и в частност на развитието на италианско-унгарските взаимоотношения, чрез подкрепа на мобилност и обмен на опит. Galileo също така цели да развие усещането за гражданско участие и европейско гражданство и работи с особено внимание върху приобщаването на хора в неравностойно положение или хора с риск от социално изключване, като ромските малцинства и хората с увреждания. Galileo работи заедно с частни и държавни институции, включвайки в дейности на международно ниво, организации, които по принцип не са толкова активни. Ние се водим от убеждението, че международният опит допринася за подобряване на лични и професионални умения и има силно позитивно въздействие върху развитието на качеството на социалния сектор на местно ниво. Организацията има ролята на мотиватор, промоутър, посредник, мениджър и координатор. Също така, през годините Galileo е развила широка и стабилна мрежа от партньори на Европейско ниво, и по-специално със социални предприятия, образователни институции и доставчици на продължаващо професионално обучение. Galileo е унгарският член на Европейската мрежа на Предприятия за социално интегриране за намиране на работа на хора в неравностойно положение (ENSIE), призната и подкрепена от Европейската комисия. Това е благодарение на участието в проекта MECEC+Erasmus+ KA2 с европейската мрежа EUROCHILD и проекта PRESS, Erasmus+ KA2 с Европейската мрежа ERIO (European Roma Information Office)също ключови мрежи към Европейската комисияВ Унгария Galileo също е развил широка и стабилна мрежа и сътрудничи с университета ELTE, JEB и Magyar Bölbsődék Eye’sülete, като допринася за разширяване на техните възможности за международни контакти на учители и професионалисти, а и най-вече и като посредничи между академичната общност и практиката на местно и Европейско ниво.  

   

  Контакти: 

  Claudia Piovano  

  e-mail: claudia.piovano@galileoprogetti.hu 

  http://www.galileoprogetti.hu/ 

 • УНИВЕРСИТЕТ ТУЗЛА
 •  

  Университетът на Тузла е основан през 1976 г. и днес той включва повече от 50 учебни профила в разнообразни дисциплини. Университетът организира и въвежда научно-образователен подход за различни нива на обучение, обхващащо 13 факултета и включващо около 13 400 студенти и 741 академичен и административен персонал 

  Обучението е организирано в три цикъла, съгласно Болонския процес, и университетът предлага бакалавърски, магистърски и докторски учебни програми. Изследвания, академични постижения, творчески и критичен подход са основните ценности на Университета на Тузла.  

  Визията на Университета е да провежда съответните дейности във връзка с интегриране към European higher education and research areaСъщо така целта е да се използват изследванията и международните постижения като основа, която да осигури на студентите, във всичките три цикъла на обучение, образование на високо ниво, ще насърчи провеждане на изследвания в сферите на природните науки, техническите науки, биомедицинските и здравни наукибиотехнологиите, социалните и хуманитарни науки. 

  Мисията на Университета на Тузла е непрекъснато да пренася и развива международно признати висококачествени изследвания в сферите на науките, изкуството и висшето образование, чрез създаване, трансфер и прилагане на знания в различни научни области. В резултат на това се стремим университетът ни да стане водещо учебно заведение в североизточна Босна и Херцеговина и в чужбина.  

   

  Контакти 

  Amila Mujezinovic 

  e-mail: amila_mujezinovic@hotmail.com 

  http://www.untz.ba/ 

 • Частна Мотнесори детска градина „IQ Corner“
 •  

  Частната детска градина IQ Cornerбазирана на известните педагогически методи на Мария Монтесорие първата Монтесори детска градина в кантон ТузлаВсички учебни програми са одобрени от Министерството на образованието, науката, културата и спорта на кантон Тузла. Монтесори IQ Corner подкрепя цялостното развитие на детето, имайки предвид разбирането, че децата учат чрез активни сетивни преживявания и демонстрират своите знания по различни начини. Следвайки ключовия подход на Монтесори: „Помогни на детето, за да може то да помогне на себе си“, нашето пространство е съобразено с децата и организирано така, че напълно да удовлетвори техните учебни потребности. Имаме 80 деца, разпределени в 5 групи на възраст между 0-6 години.  

  Мисията на частна детска градина Монтесори IQ Corner е да бъде институция, която да възпитава децата да могат да се изправят пред реалността на днешния ден, използвайки метода на Монтесори, гласящ: „Любовта не е зависимост, а дисциплината не е подчинение“.   

  Визията на детската градина е да се превърне в център на успеха за метода Монтесори в гр. Тузла и кантон Тузла.  

   

  Контакти: 

  Alma Dizdarevic 

  e-mail: almic77@gmail.com 

  https://montessorituzla.ba/ba/ 

 • Университет Лунд
 •  

  Факултетът по Медицина към университет Лунд, в близко сътрудничество с публичното здравеопазване и медицина, допринася към увеличаването на знанията от голямо значение за човешкото здраве. Това се случва чрез образование и изследвания от най-високо ниво, работейки заедно с по-широката общност. Факултетът има около 2000 служители и 2800 студени, като предлага 8 бакалавърски програми, 3 магистърски програми и 10 специализирани програми за медицински сестри и акушери. Също така факултетът предлага  докторски програмиНие имаме около 1000 докторанта и всяка година се защитават около 150 докторски дисертации.   

   

   

  Контакти: 

  Björn Hofvander 

  e-mail: Bjorn.hofvander@med.lu.se 

  http://www.medicine.lu.se/faculty-of-medicine-at-lund-university 

 • ISMAI – Университет Мая
 •  

  Университет Мая (ISMAI) е частно висше учебно заведение с идеална цел, намиращо се в Мая, в пределите на област Порто. Университетският кампус е на площ 70,000 m2 и предоставя на студентите отлична инфраструктура и водещо технологично оборудване. ISMAI е вторият най-голяма частен университет в Португалия. ISMAI има около 4000 студенти и 400 преподаватели. Предлага 14 бакалавърски, 14 магистърски програми, 2 следдипломни и 2 докторски програми, разпределени в 4 департамента: Социални и поведенчески науки, Бизнес науки, Физическо образование и спортни науки, Комуникационни науки и информационни технологии. ISMAI е също така и дом на 6 центъра за изследвания, развитие и иновации.  

   

  Контакти: 

  Francisco Machado 

  e-mail: fmachado@ismai.pt 

  https://www.ismai.pt 

 • Социален център Soutelo
 •  

  Социален център Soutelo е португалска неправителствена организация с идеална цел, основана през 1976 година. Нашата организация развива своята дейност в района на Опорто (Гондомар, Порто, Матосиньос). Нашата мисия е: „Отговаряме на съществените нужди и очаквания на обществото, подкрепяме равенството, участието, сътрудничеството и солидарността“. Нашата сфера на работа е в ранното детско и юношеско обучение, подкрепа на възрастни хора и социална и общностна интервенция, с подкрепата на 104 специалиста 

     

  Контакти: 

  Renata Sofia Martins 

  e-mail: renataspfmartins@gmail.com 

  https://www.centrosocialsoutelo.org/  

 • Детска градина № 37 „Вълшебство“
 •  

  Детска градина № 37 „Вълшебство“ е общинска детска градина, основана през 1977 година, занимаваща се с отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. Намира се на територията на квВитоша, община София. Работното време е от понеделник до петък, от 07:00 ч. до 19:00 ч.  Има 62 служители, включително директор, заместник директор, 18 преподаватели, педагог, учител по музика, психолог, логопед, ресурсен учител, 29 непедагогически персонал и 8 медицински сестри. Общо 319 деца се обучават в детската градина. Има 11 групи, 9 от които са за деца между 3-6 годишна възраст. В тези групи за децата се грижат двама педагози, работещи на две смени, и един възпитател. Нашата цел е да поставим основите за личностно развитие на бъдещите европейски граждани, помагайки им да запазят своята национална, културна и семейна идентичност. Основна ценност в нашата педагогическа работа е да запазим уникалността на детствотоЗа да подготвим децата за училище, взимаме предвид индивидуалната динамика на развитие за всяко дете, търсейки цялостност и хармония в тяхното физическо, духовно, морално, социално и интелектуално развитие. Задължителната предучилищна подготовка, която започва две години преди постъпване в училище, има силен образователен ефект и дълготрайни ползи по отношение на социализирането и общите постижения на всяко дете по време на учебния период. Също така сме въвели и интензивен процес на интегрирано обучение за деца със специални образователни потребности. 

   

  Контакти: 

  Gergana Petrova 

  e-mail: odz_37@abv.bg 

  dg37sofia.com

 • Брюкселски университет за приложни науки и изкуства „Еразъм“
 •  

  Брюкселският университет за приложни науки и изкуства Еразъм (EhB) е фламандско висше учебно заведение, намиращо се в Брюксел. Предлага 21 бакалавърски и 4 магистърски програми в 9 различни сфери на обучение, които се посещават от повече от 5000 студенти, събрани в 4 департамента и 2 училища по изкуства, намиращи се в 6 кампуса из града. Департаментите предлагат бакалавърски програми със силен професионален фокус, докато училищата по изкуства предлагат бакалавърски и магистърски програми по музика, аудио-визуално и сценично изкуство.  

  Брюкселският университет за приложни науки и изкуства Еразъм държи на програми, ориентирани към студентите, използвайки интензивно сътрудничество между студенти и преподаватели. Обучението се провежда на нидерландски език, но също така се предлагат и модули на английски език за постъпващи студенти. По време на обучението си, студентите в университета се включват възможно най-много в текущи изследвания, като по този начин се насърчава отношение към иновациите и любознателността.  

   

  Департамент за обучение на учители и ранно детско образование и грижа 

  Чрез наративен, креативен педагогически коучинг, създаваме културна осъзнатост, която позволява на хората да се развиват личностно и професионално.  

  Нашата експертиза се основава на създаването на силен педагогически климат, в който децата и техните възпитатели да могат да процъфтяват. Ние виждаме разнообразието като сила, уникалността на всеки човек, готовността да изслушаме всяка история ни помага да развием отношение у нашите педагогически професионалисти да виждат всеки човек (дете, студент или възрастен) като активен и умел участник.  

  Вярваме, че можем да подсилим педагогическата практика на различни нива (микромезомакро), като установим култура на критична рефлексия, сътрудничество, ценене и откритост. Нашият опит в създаването на здрави педагогически връзки с мултидисциплинарни участници ни позволява да видим практики през различни гледни точки. Това холистично множество се превръща в синергия, в която резултатът е много повече от отделните си части. Доверяваме се на това, че нашият капацитет за обмен на перспективи може да обезоръжи предразсъдъците и презумпциите, като така можем да оценим  всеки един участник като интелигентен и умел експерт.  

   

  Контакти: 

  Mart Achten 

  e-mail: mart.achten@ehb.be 

  https://www.erasmushogeschool.be/en