facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Проект

Проект EU-Self - Уеб-базирана платформа с информация за развиването на социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст

 

Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe


2019-1-BG01-KA201-062593


Надя Колчева

 

“Можем да не сме в състояние да подготвим бъдеще за нашите деца, но можем поне да подготвим нашите деца за бъдещето.”
Франклин Рузвелт

 

 ДЕЙНОСТИ

 

 

  • Основни цели на проекта
  • В днешно време няма съмнение, че социалните и емоционални умения (СЕУ) са ключов елемент в човешкото развитие. Огромен брой изследвания и официални доклади показват, че ако децата не са придобили минималните СЕУ до около 6-годишна възраст, има вероятност тяхното развитие да е изложено на риск в следващите етапи от тяхното развитие. Добре развитите СЕУ при децата допринасят за техния академичен успех, подобряват условията за учене и дават възможност за по-добро бъдеще, за по-щастлив и по-продуктивен живот, а също така са и незаменим инструмент за предотвратяването на социално изключване, агресия и тормоз, отпадане от училище, различни типове рисково поведение, психопатология, безработица и т.н. Дефицитът на СЕУ води до лоши академични резултати, може да доведе и до проблеми със социалната адаптация или сериозна психопатология, злоупотребяване с вещества, трудности с намирането на работа, проблеми със закона и т.н. Подкрепата на развитието на СЕУ в ранните години увеличава шансовете на децата за успех в училище, в работата и в живота. Това ще има директен ефект върху самите деца, но също така огромен индиректен ефект върху техните семейства, учители и общността като цяло. Проект EU-SELF цели да постигне това иновативен подход, осъществявайки връзка между научното познание и експертност в сферата на СЕУ и образователните практики.

     

    Продължителността на проекта е 24 месеца (01.11.2019 – 31.10.2021).

     

    Преглед