facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Резултати

 

  • Иновативна, общоевропейска дигитална платформа, съдържаща в интерактивен формат актуална, надеждна научна информация по отношение на оценяването, развитието и интервенциите на социални и емоционални умения (СЕУ) при деца в ранна и предучилищна възраст. Платформата ще служи едновременно като информационен и ресурсен център на СЕУ, както и като инструмент за комуникация и обмен на информация между специалисти, осигуряващи образование и грижи в ранна детска възраст, учители, изследователи, експерти, заинтересовани страни от различни държави, подкрепящи постигането на ключови приоритети на ЕС.
  • Сложен, научен литературен анализ на състоянието оценяване, развитие и интервенции на социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст в повечето Европейски страни (47 Европейски държави) и в други страни по света.
  • Идентифициране и описание на добри практики в европейските страни в други страни по света.
  • Описание на образователния контекст в страните-партньори по проекта.
  • Описание на практиките в страните-партньори (представяне на практиката).
  • Речник на основните понятия по отношение на социалните и емоционални умения.
  • Преглед на ключови теми по отношение на социалните и емоционални умения.